WAT IS DE VOG?

De Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers (VOG) komt op voor de belangen van eigenaren en gebruikers (pachters) van de Groninger kweldergebieden en de zeedijk.

Ontstaansgeschiedenis

Delimitatiecontracten
Er is in het verleden een langdurige strijd gevoerd over de vraag wie eigenaar is van de buitendijkse landaanwas in de Waddenzee , de zogenaamde kweldergebieden. In 1935 werd de kwestie beslecht met het sluiten van ‘delimitatiecontracten' tussen de particuliere oevereigenaren en het Rijk. De afspraken die in deze contracten zijn gemaakt zijn tot op de dag van vandaag van kracht.

In de delimitatiecontracten is geregeld dat het groene gebied tussen de zeedijk en de kwelderwerken eigendom is van particuliere de oevereigenaren. Buiten dit groene gebied loopt een strook met een breedte van driehonderd meter met dammetjes, bezinkvelden en jonge kwelders. Deze ‘delimitatiezone' is eigendom van de oevereigenaren, maar het Rijk is verplicht hier kwelderwerken aan te leggen en te onderhouden. De kwelderwerken beschermen de groene kwelders en de kustlijn en zij vormen een uniek gebied voor vogels en bijzondere planten.

Het buitendijks gebied buiten de delimitatiezone is eigendom van het Rijk. Mocht deze zone ooit worden binnendijkt (hetgeen niet meer erg waarschijnlijk is), dan hebben oevereigenaren het recht van eerste koop. ...lees verder over delimitatiecontracten...

Samenwerking
In 1923 werd Bond van Groninger Kustwaterschappen opgericht. Deze bond onderhandelde met de staat over landaanwinning en bevorderde de samenwerking tussen oevereigenaren en de overheid. Toen in 1935 de delimitatiecontracten gesloten werden werd de bond omgedoopt tot Vereniging van Delimitanten

Deze vereniging bleef bestaan tot 1975. In dat jaar besloot het nieuwe waterschap Ommelanderzeedijk dat de zeedijk onteigend zou moeten worden. De eigenaren en pachters van de zeedijk verzetten zich en blazen de Vereniging van Delimitanten nieuw leven in. De naam van de vereniging wordt veranderd in Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers (VOG) en men gaat tot aan de Hogeraad procederen over de onteigeningswaarde van de zeedijk.

Uiteindelijk wordt het geschil ten gunste van de dijk- en kweldereigenaren beslist. Sinds die tijd is de VOG een hechte vereniging die de belangen behartigt van oevereigenaren en gebruikers van de zeedijk en het kweldergebied.